Vol 3, No 2 (2016)

Table of Contents

Review Articles

Priya Thakare, Vrushali Mogal, Pankaj Borase, Jaydeep Dusane, Sanjay Kshirsagar
140-153
Total views: 994 [264 Downloads]
Awani Kumar Rai, Suresh Chandra, Shashi Pratap Singh, Asfa Parveen
154-164
Total views: 517 [231 Downloads]
Shrutika Gawas, Asish Dev, Ganesh Deshmukh, S. Rathod
165-177
Total views: 951 [132 Downloads]
Rinki Yadav, Ashish Srivastava, Suresh Chandra, A.K. Rai
178-184
Total views: 388 [116 Downloads]
Awani Kumar Rai, Suresh Chandra, Shashi Pratap Singh, Asfa Parveen
185-198
Total views: 428 [118 Downloads]

Research Articles

Krishna V. Prajapati, Hasumati A. Raj, Vineet C. Jain, Neelam S. Prajapati
199-207
Total views: 470 [124 Downloads]
Bhoomi D. Patel, Ankit B. Chaudhary, Pooja J. Parmar, Vidhi N. Patel
208-214
Total views: 509 [100 Downloads]
Pankaj Savani, Sudhanshu Chauhan, Vineet Jain, Hasumati Raj, Sagar Patel
215-223
Total views: 1863 [112 Downloads]
Pooja A. Patil, Hasumati A. Raj, Gautam B. Sonara
224-230
Total views: 287 [112 Downloads]
Krishna V. Prajapati, Hasumati A. Raj, Vineet C. Jain, Neelam S. Prajapati
231-240
Total views: 247 [121 Downloads]
Ruchira Vasant Mahavarkar, Sapana Ahirrao, Sanjay Kshirsagar, Vikas Rayate
241-255
Total views: 571 [122 Downloads]
Tejal D. Solanki, Subhashchandra K. Patel, Bhagirath K. Patel
256-263
Total views: 355 [108 Downloads]
Sudhanshu Chauhan, Pankaj Savani, Hasumati Raj, Sagar Patel, Vineet Jain, Neelam Prajapati
264-271
Total views: 281 [132 Downloads]

Short Communication

Pankaj Kushwah, Prabhat Das, Narendra Singh Badore, Vijay Salvekar, Nitin Deshmukh
272-274
Total views: 348 [176 Downloads]


Creative Commons License

 

© Copyright 2018 - Pharmaceutical and Biological Evaluations